VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Značka formuláře:  50012240VY001 Typ formuláře:  Řádné
Číslo objednávky:  28/2006 Evidenční číslo VZ:  50012240

1 Základní údaje
1.1 Předmět veřejné zakázky 1.2 Zadávací řízení 1.3 Odvětví zadavatele
Stavební práce Užší řízení Jiné
1.4 Vztahuje se na zakázku Dohoda o vládních zakázkách(GPA)?:  Ne
1.5 Limity veřejné zakázky:  Podlimitní

2 Zadavatel ve smyslu zákona č. 40 / 2004 Sb.
2.1 Veřejný zadavatel:  Územní samospr. celek (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 3.)
2.3 Několik zadavatelů:  Ne

2.4 Identifikační údaje o zadavateli
2.4.1 Kód státu:  CZ 2.4.4 Kód právní formy:  801
2.4.2 IČ zadavatele:  00254819
2.4.3 DIČ zadavatele:  CZ00254819
2.4.6 Obch. firma / název zadavatele:
Město Nová Role
2.4.7 Údaje o zadavateli, fyzické osobě:
Titul před jménem:
Příjmení:  
Jméno:  
Titul za jménem:  
2.4.8 Jméno a příjmení osoby (osob) oprávněné jednat jménem zadavatele (oddělené čárkou, pokud je více osob):
2.5 Sídlo / místo podnikání / bydliště zadavatele
2.5.1 Ulice:  Chodovská 2.5.4 Číslo popisné:  236
2.5.2 Obec:  Nová Role 2.5.5 Číslo orientační:  
2.5.3 Část:  Nová Role 2.5.6 PSČ:  36225
2.5.7 Kód obce (dle ZÚJ):  555398
2.6 Kontaktní údaje zadavatele
2.6.1 Titul před jménem:  
Příjmení:  
Jméno:  
Titul za jménem:  
2.6.2 WWW adresa:
www.novarole.cz
2.6.3 E-mail:
mesto@novarole.cz
2.6.4 Telefon:  353951110
2.6.5 Fax:  353951778

3 Charakteristika veřejné zakázky
3.1 Název veřejné zakázky:
Nová Role, sídliště Svobodova, řešení dopravy v klidu.
3.2 Místo plnění/realizace:  Nová Role
3.3 Kód hlavního místa plnění dle NUTS 0-5:  CZ0412555398
3.4 Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45233000-9
3.5 Stručný textový popis veřejné zakázky (vč. specifikace množství v jednotlivých druzích dodávek, služeb a stavebních prací a včetně všech částí, pokud se týká zakázky):
Nové parkovací plochy a související části a příslušenství komunikací o ploše cca. 4000 m2. Nové podzemní rozvody kabelů veřejného osvětlení v délce cca. 1,2 Km + stožáry VO. Oprava topného kanálu v délce cca. 450 m a parkové úpravy souvisejících ploch.
3.6 Zadávání částí veřejných zakázek
3.6.1 Je veřejná zakázka rozdělena na části? (Jednotlivé části budou popsány v příloze A tohoto formuláře): Ne
3.6.2 Počet stran řádných příloh:  
3.7 Důvod pro užití jednacího řízení s uveřejněním (odkazem § 25 - § 26 zákona č. 40/2004 Sb.):
3.8 Ukončení veřejné zakázky
3.8.1 Ukončení:  Zadáním veřejné zakázky
3.8.2 Stručný důvod zrušení:
3.8.3 Nové hodnocení nabídek(§ 62 odst. 4 zákona č. 40/2004 Sb.):  Ne
3.8.4 Důvod nového hodnocení nabídek:
3.9 Námitky proti úkonům zadavatele:  Ne
3.9.1 Celkový počet dnů, o které se průběh veřejné zakázky prodloužil:  
3.10 Ceny veřejné zakázky (v Kč)
Cena veřejné zakázky
bez DPH DPH Celková cena
3.10.1 Nejnižší hodnocená nabídková cena: 9 596 871.00 1 823 405.00 11 420 276.00
3.10.2 Nejvyšší hodnocená nabídková cena: 10 379 960.00 1 972 193.00 12 352 153.00
3.10.3 Mimořádně nízká nabídková cena:
3.10.4 Nabídková cena vybraného dodavatele: 9 596 871.00 1 823 405.00 11 420 276.00
3.11 Evidenční číslo veřejné zakázky, na kterou tato veřejná zakázky navazuje:  
3.12 Číslo služby dle přílohy č. 2 zákona č. 40/2004 Sb. (pokud jde o služby):  
3.13 Kritéria pro zadání veřejné zakázky
3.13.1 Kritéria pro zadání veřejné zakázky:  Ekonomická výhodnost nabídky
3.13.2 Dílčí kritéria(vypňuje se pouze pokud je u položky č. 3.13.1 zaškrtnuta varianta "ekonomická výhodnost nabídky"): Váhy v %
Nabídková cena 50
Doba plnění díla 25
Záruční podmínky díla 25
3.14 Subdodávky
3.14.1 Je pravděpodobné, že bude veřejná zakázka prováděna subdodavatelsky?:    Ne
3.14.2 Pokud je odpověď u položky č. 3.14.1 ANO, uveďte pravděpodobnou hodnotu nebo poměr veřejné zakázky, která má být provedena subdodavatelsky:
Hodnota (bez DPH):    Měna:    Poměr %:    Není známo:  Ne
3.15 Počet obdržených nabídek: 5
3.16 Předcházející uveřejnění týkající se stejné veřejné zakázky (pokud bylo)
Číslo uveřejnění v Úředním věstníku EU  
  ze dne:  
3.17 Další informace

4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Předmět VZ Klasifikace a společný slovník
4.1 Stavební práce
4.1.1 Druhy stavebních prací
Předmět VZ SKP CPV Měrná jednotka Rozsah
Výkopové a zemní práce 451124 45112000-5 m3 1 191.00
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 452300 45233000-9 m2 3 744.00
Stavební práce pro elektrické vedení 452144 45231400-9 bm 1 200.00
Železobetonové konstrukce 266120 45223500-1 bm 450.00
Předpokládaná cena (v celých Kč bez DPH) 9 596 871.00
4.1.2 Stavební objekty
4.1.2.1 Hlavní stavební objekty
CZ - CC Měrná jednotka Rozsah
Předpokládaná cena (v celých Kč bez DPH)
4.1.2.2 Vedlejší stavební objekty
CZ - CC Měrná jednotka Rozsah
Předpokládaná cena (v celých Kč bez DPH)
4.2 Služby
4.2.1 Služby dle přílohy č.1 zákona č. 40/2004 Sb.
Předmět VZ SKP CPV Měrná jednotka Rozsah
Předpokládaná cena (v celých Kč bez DPH)
4.2.2 Služby dle přílohy č.2 zákona č. 40/2004 Sb.
Předmět VZ SKP CPV Měrná jednotka Rozsah
Předpokládaná cena (v celých Kč bez DPH)
4.3 Dodávky
4.3.1 Zboží dle přílohy č.3 zákona č. 40/2004 Sb.
SKP KN Měrná jednotka Množství
Předpokládaná cena (v celých Kč bez DPH)
4.3.2 Ostatní kategorie zboží
Předmět VZ SKP CPV Měrná jednotka Množství
Předpokládaná cena (v celých Kč bez DPH)

5 Financování veřejné zakázky
5.1 Převažující zdroj financování:  Vlastní zdroje zadavatele
5.2 V případě fondů EU uveďte projekt/program a jakýkoliv užitečný odkaz:
5.3 Informační systém, v němž je program (akce) evidován (možno více):
Evidenční číslo
ISPROFIN:
CEDR:
MSSF:
5.4 Evidován v jiném informačním systému:
Název jiného IS:  
Evidenční číslo dle jiného IS:  

6 Identifikace vybraného dodavatele (dodavatelů)
6.1 Identifikační údaje o dodavateli (v případě sdružení uchazečů, vedoucí uchazeč sdružení - ostatní viz bod 6.4)
6.1.1 Kód státu:  CZ 6.1.4 Kód právní formy:  112
6.1.2 IČ dodavatele:  18226027
6.1.3 DIČ dodavatele:  CZ18226027
6.1.6 Obch. firma / název dodavatele:
KANOV spol. s r.o.
6.1.7 Údaje o dodavateli, fyzické osobě:
Titul před jménem:  
Příjmení:  
Jméno:  
Titul za jménem:  
6.2 Sídlo / místo podnikání / bydliště dodavatele
6.2.1 Ulice:  Závodní 6.2.4 Číslo popisné:  196
6.2.2 Obec:  Karlovy Vary 6.2.5 Číslo orientační:  
6.2.3 Část:   6.2.6 PSČ:  36006
6.2.7 Kód obce (dle ZÚJ):  554961
6.3 Kontaktní údaje dodavatele
6.3.1 E-mail dodavatele:
kanovkv@mbox.vol.cz
6.3.2 WWW adresa dodavatele:
www.kanov.cz
6.3.3 Telefon:  353221757
6.3.4 Fax:  353222687
6.4 Identifikace ostatních dodavatelů, pokud byla vítězná nabídka podána více uchazeči
6.4.1 IČ dodavatelů (oddělené čárkou):

7 Informace o smlouvě
7.1 Číslo smlouvy zadavatele (č.j. nebo jiné zvyklosti zadavatele):  232/2006
7.2 Datum uzavření smlouvy o veřejné zakázce:  27.02.2006
7.3 Jde o rámcovou smlouvu(dle § 16 zákona č. 40/2004 Sb.)?:  Ne

8 Identifikace ostatních účastníků rámcové smlouvy(vyplní pouze zadavatelé vykonávající některou z činností podle § 3 zákona č. 40/2004 Sb.)
8.1.1 IČ dodavatele:   8.1.2 DIČ dodavatele:  
8.1.4 Obchodní firma / název / příjmení, jméno účastníka:
8.1.5 Sídlo
8.1.5.1 Ulice:   8.1.5.4 Číslo popisné:  
8.1.5.2 Obec:   8.1.5.5 PSČ:  
8.1.5.3 Část:   8.1.5.6 Kód státu:  

8.2.1 IČ:   8.2.2 DIČ:  
8.2.4 Obchodní firma/název/příjmení, jméno účastníka:
8.2.5 Sídlo
8.2.5.1 Ulice:   8.2.5.4 Číslo popisné:  
8.2.5.2 Obec:   8.2.5.5 PSČ:  
8.2.5.3 Část:   8.2.5.6 Kód státu:  

8.3.1 IČ:   8.3.2 DIČ:  
8.3.3 Obchodní firma/název/příjmení, jméno účastníka:
8.3.5 Sídlo
8.3.5.1 Ulice:   8.3.5.4 Číslo popisné:  
8.3.5.2 Obec:   8.3.5.5 PSČ:  
8.3.5.3 Část:   8.3.5.6 Kód státu:  

9 Uveřejnění údajů a informací
9.1 Požadovaný termín uveřejnění:  27.03.2006
9.2 Datum odeslání formuláře:  07.03.2006
9.3 Chcete zajistit uveřejnění výsledků zadávacího řízení v Úředním věstníku EU?:  Ne
9.4 Jde o povinné uveřejnění v Úředním věstníku EU?:  Ne

Jméno a příjmení osoby (osob) oprávněné jednat jménem zadavatele (oddělte čárkou, pokud je osob více)
Václav Heřman
V:  Nové Roli
Dne:  07.03.2006

Datum odeslání do TED:  
Forma zadání:  listinná (Česká pošta, s.p., primární datový zdroj)


Související formuláře: Datum zveřejnění: Příloha č.:
 
Ostatní související formuláře: Datum zveřejnění:
50012240ZR001 31.08.2005

Kontakty

Operátor centrální adresy
(v pracovních dnech od: 08.00 - 16.00 hod.)

  • Tel: 556 316 285
  • Fax: 556 301 233
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informace

Ke stažení

Ostatní

Odkazy

Provozní řád Formuláře objednávek Veřejné zakázky - archiv ARES
Obchodní podmínky SW Adobe Acrobat Reader Převody majetku státu LEGISLATIVA
Ceník SW CADR-PCJ VD Často kladené dotazy Jiné
Zastavená zveřejnění SW CADR-PCJ ON Certifikace IS CADR  
Usnesení vlády   Atesty IS CADR  
O aplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000-2017 Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.